TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

UWAGA: Wnioski do szkoły składamy elektronicznie, natomiast wersję papierową wniosku należy złożyć w czasie uzupełniania wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej tj. w dniach 26.06-.10.07.2020r. (dotyczy również klasy dwujęzycznej).

 

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) –

do 10 lipca 2020 r. (piątek)

2.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w II LO w Elblągu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) –

do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 (poniedziałek)

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r. (piątek) –

10 lipca 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu sprawdzianu kompetencji językowych

do 12 czerwca 2020 r.

3.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

I TERMIN
25 czerwca 2020r.

II TERMIN
08 lipca 2020r.

4.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

I TERMIN
do 9 lipca 2020 r.

II TERMIN
do
31 lipca 2020 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

od 31 lipca 2020r. (piątek)
do 4 sierpnia 2020r. (wtorek) godz. 15.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 4 sierpnia 2020r. (wtorek)

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020r. (wtorek)

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

do 12 sierpnia 2020 r.

(środa)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w II LO w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do II LO).

od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) –

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (wtorek)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO w Elblągu

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 (środa)

 

Terminy czynności w postępowaniu do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na rok szkolny 2020/2021 są zgodne z Terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych,
o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszonymi na podstawie § 11b ust. 2
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm)

*Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki